Algemene voorwaarden Wilton Investment Services b.v.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Wilton Investment Services B.V. (“Wilton”) verleent haar diensten onder deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Wilton opdrachtnemer

2.0 Tegenover degene die van de diensten van Wilton gebruik maakt (de “Cliënt”) geldt dat uitsluitend Wilton als opdrachtnemer wordt aangemerkt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft) en de werking van artikel 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) wordt uitgesloten.

Zorgplicht

3. Wilton is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Wilton staat niet in voor het bereiken van het door de Cliënt beoogde resultaat.

Inschakeling van derden 

4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Wilton derden betrekken die niet direct of indirect aan Wilton zijn verbonden. Wilton is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Cliënt te aanvaarden. Bij de selectie van een derde zal Wilton zoveel als in de relatie tot de Cliënt gebruikelijk of redelijk is met de Cliënt overleggen.

5. Een tekortschieten van een door Wilton ingeschakelde derde kan alleen aan Wilton worden toegerekend indien de Cliënt aantoont dat de keuze van deze derde niet zorgvuldig is geweest.

6. Ook de door Wilton ingeschakelde derden kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden

Beperking aansprakelijkheid

7. Wilton is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht indien en voor zover deze het gevolg zijn van het niet door Wilton in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop de Cliënt in de gegeven opdrachtsituatie mocht rekenen.

8. Ingeval Wilton aansprakelijk mocht zijn voor door de Cliënt geleden schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Cliënt als honorarium heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, echter tot een maximum van € 50.000. Verder is de aansprakelijkheid voor een langlopende opdracht beperkt tot maximaal het declaratiebedrag voor die opdracht voor de laatste zes maanden.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de Cliënt op schadevergoeding in ieder geval drie maanden na het moment waarop de Cliënt bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van een recht op schadevergoeding.

10. Indien zowel de Cliënt als een derde schade in verband met een door of vanwege Wilton aan de Cliënt verleende dienst schadevergoeding vordert, komt de door de Cliënt zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het totaal van het aan de Cliënt uit te keren schadebedrag en het aan de derde of derden toekomende schadebe- 2 www.wilton.nl drag, uitgaat boven de toepasselijke limiet van artikel 8.

Vertrouwelijkheid

11. Wilton is verplicht de door of namens de Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Wilton een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.

Honorarium en kosten

12. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal het honorarium worden gebaseerd op het overeengekomen uurtarief (en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief) en de aan de opdracht bestede tijd. Ten behoeve van de Cliënt gemaakte kosten zullen apart in rekening worden gebracht.

13. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Afhankelijk van de gemaakte schriftelijke afspraken wordt het honorarium per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan de Cliënt in rekening gebracht. Daarbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze periode is de Cliënt in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag.

14. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die Wilton als gevolg van de niet-nakoming door de Cliënt van diens betalingsverplichting in redelijkheid heeft moeten maken komen ten laste van de Cliënt.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15. De rechtsverhouding tussen de Cliënt en Wilton wordt beheerst door Nederlands recht.

16. Eventuele geschillen die niet in der minne opgelost kunnen blijken te worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Wilton blijft echter bevoegd om de Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder de in dit artikel vermelde forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Cliënt en Wilton kennis te nemen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Stuur ons een email met uw vraag en wij helpen u graag verder.